Đạo học xưa

Đức hạnh
Đức hạnh

Đức hạnh là gì? Người xưa thường nói phải xem đức hạnh của một con người? Tại sao vậy? Người…

Tri nhân
Tri nhân

Người xưa thường nói: “Họa hổ họa bì nan họa cốt. Tri nhân tri diện bất tri tâm” Tại sao…

1 2